Pubblico e Protagonisti – tourismA 2020
Foto: Giuseppe Cabras

tourismA 2019
Video: Rosario Mantero